نوشته‌ها

گزارش جنگ ارزی علیه ایران در سال ۹۱/نقش دبی در جنگ ارزی علیه ایران

نقش دبی در جنگ ارزی 1390 ایران حائز اهمیت است. دبی یکی از مراکز عمده ن…

Portfolio Items

همراهی کامل امارات در جنگ_اقتصادی علیه ایران

http://b2n.ir/68595   ?پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمری…