نوشته‌ها

جنگ تجاری

تاریخ جنگ تجاری در آمریکا

تعرفه‌ها مثل کیک سیب آمریکایی هستند *متن زیر ترجمه جنبش مقاومت در جنگ ارزی…

وزیر تجارت آمریکا: «تجارت آزاد» وجود ندارد و تنها یک افسانه است

ویلبر راس وزیر تجارت خارجی آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد ضمن دفاع از شعار حمایت از تولید داخلی از سوی دولت این کشور، گفت: تمامی کشورها از تولید داخلی در برابر واردات حمایت می کنند و در چنین شرایطی تجارت آزاد در جهان وجود ندارد و تنها یک افسانه است.
جنگ ارزی

جنگ ارزها جنگی از نوع هزاره سوم

در روزگاران کنونی قرن 21 که دنیا به سرعت برق آسایی در حال رشد…