🏷 #اختصاصی_جنبش

 

⚙️ مقاومت زمانی مطرح می‌شود که ما در اشغال یا محاصره قرار گرفته‌ایم.

پس می‌توان گفت که اقتصاد مقاومت، اقتصادی است که ضد #اشغال_اقتصادی و ضد #محاصره_اقتصادی است.

اقتصاد جمهوری اسلامی به صورت توأمان هم محاصره شده و هم اشغال شده است.

اقتصاد مقاومت، اقتصادی است که استراتژی اصلی آن در پی زدودن محاصره و اشغال است. هر آنچه که مقوم محاصره باشد مانند وابستگی به واردات و یا فرهنگ مصرف‌گرایی و… ضد مقاومتی است و به بیان بهتر در پی تسلیم است.

در شرایط فعلی کشور دو گونه اقتصاد بیشتر مطرح نیست؛ یا مقاومت است یا تسلیم!

اگر تصمیمات کلان در راستای #اقتصاد_مقاومتی نباشد، قطعا در راستای #اقتصاد_تسلیم شمرده خواهد شد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war