Kenneth Katzman

تحلیلگر CIA در حوزه‌ی مطالعات ایران و سپاه پاسداران و یکی از طراحان اصلی تحریم در کنگره‌ی آمریکا