بررسی و تحلیل مستند چهار سوارکار – بخش دوم

تروریسم و منابع طبیعی دو فراز بعدی مستند چهار سوار کار است. استدلال مستند این است که تروریسم و کمبود منابع طبیعی هر دو زاییده‌ی اقتصاد نئوکلاسیک غربند.

بررسی و تحلیل مستند چهار سوارکار بخش اول؛ امپراطوری‌ها و بانک‌ها

این مستند بر این مدعاست که اکنون جهان به واسطه‌ی چهار سوارکار شوم، فتح شده است و باید برای زدودن عوامل پدید آورنده‌ی آن‌ها کاری کرد.