وزیر تجارت آمریکا: «تجارت آزاد» وجود ندارد و تنها یک افسانه است

ویلبر راس وزیر تجارت خارجی دولت آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد حضور یافته است و سخنانی در زمینه سیاست های دولت این کشور در حوزه تجارت خارجی مطرح نموده است.

ویلبر راس معتقد است برنامه های حمایتی آمریکا از تولیدکنندگان داخلی، همگی اقدامات دفاعی این کشور در برابر برنامه های حمایتی کشور چین هستند.

وزیر تجارت خارجی آمریکا ضمن دفاع از شعار محوری «اولویت با آمریکا» در دولت این کشور، افزود: «در ماه های اخیر کشور چین شعارهای خوبی در زمینه دفاع از تجارت آزاد و پیش قدم شدن برای رهبری نظام تجارت جهانی مطرح کرده است. اما در عین حال این کشور در عمل سیاست های حمایتی را پیاده سازی می کند.»

راس همچنین با اشاره به اینکه کشور چین بزرگترین حمایت ها را از تولیدات داخلی انجام می دهد گفت: «با اینحال هر بار که دولت آمریکا برای حل یک مشکل اقدام می کند، دیگر کشورها ما را به حمایت گرایی متهم می کنند.»

وزیر تجارت خارجی آمریکا ضمن رد فرضیه عقب نشینی این کشور از تجارت جهانی گفت: «رئیس جمهور ترامپ روش خود را برای رهبری جهان دارد و اینطور نیست که ما از اثرگذاری بر نظام تجارت جهانی عقب نشسته باشیم.»

این سخنرانی در یک نشست جمعی و با حضور مقاماتی از سازمان تجارت جهانی برگزار شد. وزیر تجارت خارجی آمریکا از مقامات این سازمان درخواست کرد کشورهایی را که سیاست های حمایتی کمتری از آمریکا اعمال می کنند نام ببرد؛ اما مقامات سازمان تجارت جهانی از پاسخ به سئوال او امتناع کردند.

در ادامه ویلبر راس به تحقیق صورت گرفته درخصوص تعرفه واردات کشورهای مختلف در ۲۰ کالای نمونه اشاره کرد و گفت: «این تحقیق نشان داد تعرفه واردات چین و اتحادیه اروپا به ترتیب در ۱۸ و ۱۶ مورد بیشتر از آمریکا بوده است»

وزیر تجارت خارجی آمریکا در پایان گفت: «پیش از آنکه بخواهیم در مورد تمایل آمریکا برای تجارت آزاد سخن بگوییم، باید به این سئوال پاسخ دهیم که آیا درحال حاضر تجارت آزادی در جهان وجود دارد؟ یا تنها یک افسانه است؟»

منبع: مقاومتی نیوز