فرماندهان جنگ اقتصادی علیه ایران

استیون منوخین
دیوید کوهن
استوارت لیوی
آدام زوبین
وان زاراته
کنت کاتزمن
رابرت مورجینتا
ایتان آروسی
ریچارد نفیو
جیمز ریکاردز