جنگ وزارت دادگستری با حزب الله

دادستان کل؛ «جف سشنز» [1]از وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه از تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر و تامین مالی حزب الله[2] خبر داد. این ستاد گروهی بین المللی است که ردیابی مواد مخدر، ترورسم، جرایم سازمان یافته و پولشویی را مورد پیگیری قرار میدهد. دادستان ها و محققین HFNT مسئول بررسی افراد و شبکه هایی هستند که از حزب الله حمایت می کنند و در هر پرونده ای مورد پیگرد قرار می گیرند.

«جف سشنز» دادستان کل آمریکا اعلام کرد: «وزارت دادگستری در مسیر از بین بردن تهدیدات تروریستی پیش روی شهروندان و قطع جریان مخرب ورود مواد مخدر، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود.»

HFNT از تمامی ابزارهای مناسب برای تحقیق و پیگرد قانونی افرادی که به حمایت مالی حزب الله می پردازند, برای ریشه کن کردن شبکه های غیرقانونی که تروریسم سوخت و بحران مواد مخدر را رقم می زنند، مورد استفاده قرار می دهد.

دادستان کل آمریکا گفته اعضای این ستاد جدید بر محدود کردن جریان تامین مالی گروه‌های تروریستی خارجی و  مختل کردن قاچاق بن المللی مواد مخدر متمرکز خواهند شد.


[1] Jeff Sessions

[2] Hezbollah Financing and Narcoterrorism Team (HFNT)