«جنگ اقتصادی» در طول تاریخ بین دولت‌های مختلف وجود داشته است اما در عرصه منازعات قرن بیست و یکم حرف اساسی را در کنار «جنگ‌های سایبری» و «جنگ‌های هیبریدی» می‌زند. «جنگ اقتصادی» صحنه‌ی وسیع منازعه‌ای است که پیکارها، نبردها و جنگ‌های دیگری را درون خود تعریف می‌کند.

جبهه‌های «جنگ اقتصادی» شامل جبهه «جنگ مالی»، جبهه «جنگ تجاری»، جبهه «جنگ ارزی» و جبهه «جنگ منابع» می‌شود.

یکی از اهداف «جنبش مقاومت در جنگ ارزی» گفتمان سازی مقوله‌ی «جنگ اقتصادی» در چهار جبهه‌ی جنگی آن در دو سطح خواص این حوزه و عموم مردم است، در تبیین صحنه‌ی «جنگ اقتصادی» اولویت جنبش مقاومت در جنگ ارزی مطالعه و تبیین جبهه‌ی «جنگ ارزی» است. سپس در فازهای بعدی به بررسی جبهه‌های دیگر «جنگ اقتصادی» خواهد پرداخت.

جبهه‌های جنگ اقتصادی