به صفر رساندن صادرات نفت ایرانبرایان هوک:

ما انتظار داریم در سال 2019 که بازار نفت به مراتب بهتر عرضه شود و این ما را در موقعیتی بهتر قرار خواهد داد تا شتاب مسیر به صفررساندن صادرات نفت ایران را افزایش دهیم.