Foundation for Defense of Democracies

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها

بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) یکی از مهم ترین نهادهای جنگ اقتصادی علیه ایران است. این اندیشکده که توسط مارک دوبوویتز رهبری می‌شود تاکنون یکی از بازوهای اصلی تصمیم‌ساز کنگره و دولت ایالات‌متحده برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه ایران بوده است. تعداد زیادی از تحریم‌هایی که توسط کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران وضع شده است توسط اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی تهیه و به سناتورهای کنگره و مقامات دولت آمریکا پیشنهاد داده شده است. می‌توان گفت که تقریبا سیاستی نبوده که مجموعه نهادهای تصمیم‌ساز در آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته باشند و پیش از آن توسط بنیاد دفاع از دموکراسی‌ مطرح نشده باشد.

بنیاد دفاع از دموکراسی