وان زاراته

آمریکا باید متوجه شکل گیری شاهراه های مالی جدید باشدوان زاراته:

روسیه همچنان با اعمال قدرت به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر روابط میان آمریکا و متحدانش دخالت وساطت می‌کند و بر این روابط فشار می‌آورد.

آیا شاهد توسعه اتحاد سرکشان مالی خواهیم بود؟ باید نشان دهیم که غرب به این موضوع توجه دارد. دور زدن تحریم، شاهراه‌های مالی جدید، و زنجیره‌های تأمین مهم را زیر نظر داشته باشد.