نوشته‌ها

در جنگ با ریال هر کاری جایز است

ایران، برای نبرد ریال آماده باش Iran, Get Ready for the Battle …