کرسی طرح‌ریزی جنگ ارزی در ایران

کرسی طرح‌ریزی جنگ ارزی از سال ۱۳۹۴ به‌عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی در کرسی نظریه‌پردازی و طرح‌ریزی استراتژیک اندیشکده‌ی یقین ـ کلبه‌ی کرامت ـ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این موضوع، اکثراً ذیل سرفصل «شورش علیه طمع» به‌عنوان یکی از ابزارهای تهاجمی دشمن در جنگ اقتصادی بررسی می‌گردد. در ادامه، می‌توانید فهرست عناوین این جلسات را مشاهده کنید. این جلسات توسط استاد حسن عباسی برگزار شده و فیلم آنها به‌همراه مستندات در وب‌سایت  http://www.kolbeh-keramat.ir ارائه می‌گردد.

ردیف

شماره جلسه از کلبه‌ی کرامت

تاریخ عنوان جلسه
۱ ۱۵۰ ۸۷/۰۸/۳۰

ترندگذاری غرب (۱)‌ـ حق ‌ترسیدن

(گزارش مرکز‌ سیاست ‌دو حزبی ‌آمریکا)

۲ ۵۸۱ ۹۴/۰۳/۰۷ شورش علیه طمع (۴۳)‌ـ جنگ ارزی (۱)‌

جنگ جهانی بشر با خدا (۱)

۳ ۵۸۲ ۹۴/۰۳/۰۷ شورش علیه طمع (۴۴)‌ـ جنگ ارزی (۲)‌

جنگ جهانی بشر با خدا (۲)

۴ ۵۸۳ ۹۴/۰۵/۰۱ شورش علیه طمع (۴۵)‌ـ جنگ ارزی (۳)‌

جنگ جهانی بشر با خدا (۳)

۵ ۵۸۵ ۹۴/۰۵/۱۵ شورش علیه طمع (۴۶)‌ـ جنگ ارزی (۴)‌

از روسیه با نفرت

۶ ۵۸۶ ۹۴/۰۵/۲۲ شورش علیه طمع (۴۷)‌ـ جنگ ارزی (۵)‌

جنگ ارزیGDP  پایه

۷ ۵۸۷ ۹۴/۰۵/۲۲ شورش علیه طمع (۴۸)‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۱)

‌مقدمات جنگ ارزی نوین

۸ ۵۸۸ ۹۴/۰۵/۲۹ شورش علیه طمع (۴۹)‌ـ انقلاب‌های اکونومی (۲)

عصر جنگ آربیتراژی

۹ ۶۲۵ ۹۵/۰۱/۱۹ شورش علیه طمع (۶۸)‌ـ جنگ ارزی (۶)

ـ جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (۱)

۱۰ ۶۲۷ ۹۵/۰۱/۲۶ شورش علیه طمع (۶۹)‌ـ جنگ ارزی (۷)

ـ جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (۲)

۱۱ ۶۲۹ ۹۵/۰۲/۰۹ شورش علیه طمع (۷۰)‌ـ جنگ ارزی (۸)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۱)ـ دیکتاتوری دلار

۱۲ ۶۳۰ ۹۵/۰۲/۲۳ شورش علیه طمع (۷۱)‌ـ جنگ ارزی (۹)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۲)ـ عصر امپراطوری دلار

۱۳ ۶۳۳ ۹۵/۰۲/۳۰ شورش علیه طمع (۷۲)‌ـ جنگ ارزی (۱۰)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۳)ـ دکترین نیکسون‌ـ‌کیسینجر

۱۴ ۶۳۵ ۹۵/۰۳/۱۳ شورش علیه طمع (۷۳)‌ـ جنگ ارزی (۱۱)

جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (۴)ـ آغاز عصر دیکتاتوری دلار

۱۵ ۶۳۹ ۹۵/۰۴/۰۳ شورش علیه طمع (۷۴)‌ـ جنگ ارزی (۱۲)

جنگ جهانی ارزی سوم (۱)ـ رؤیای چینی