لزوم توجه آمریکا به تقابل چین و هندمارک دوبوویتز:

این یک پیشرفت بزرگ با پیامدهای مهمی برای منافع استراتژیک ایالات متحده است و توجه لازم را بدست نیاورده است:

هند اکنون در دریا با چین مواجه شده است.