لزوم توجه آمریکا به تقابل چین و هندمارک دوبوویتز:

این یک پیشرفت بزرگ با پیامدهای مهمی برای منافع استراتژیک ایالات متحده است و توجه لازم را بدست نیاورده است:

هند اکنون در دریا با چین مواجه شده است.

The short URL of the present article is: http://currency-war.ir/CWsn8ber