به صفر رساندن صادرات نفت ایرانبرایان هوک:

ما انتظار داریم در سال ۲۰۱۹ که بازار نفت به مراتب بهتر عرضه شود و این ما را در موقعیتی بهتر قرار خواهد داد تا شتاب مسیر به صفررساندن صادرات نفت ایران را افزایش دهیم.

The short URL of the present article is: http://currency-war.ir/CWf5gndm